Huisregels Vetnippel Vol Gas

 • Aan bezoekers beneden de 18 jaar zal geen alcoholische dranken worden verstrekt.
 • Voor bezoekers vanaf 18 jaar is het verboden om aan personen jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te verstrekken. Ook in het bijzijn van ouders is het verboden om drank te nuttigen. De ouders zijn dan aansprakelijk, dus zij krijgen dan ook de boete.
 • Legitimatie verplicht. Geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs.
 • Geen toegang aan personen in bezit en/of onder invloed van drugs.
 • Op het evenemententerrein is drugsgebruik en/of het dealen ervan ten strengste verboden. De politie zal bij constatering onverwijld worden ingeschakeld.
 • Geen toegang aan personen in het bezit van wapens of voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden. De politie wordt in dat geval ingeschakeld.
 • Geen toegang aan personen in kennelijke staat van dronkenschap.
 • Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast aan de omgeving veroorzaken.
 • Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast en/of agressiviteit met zich meebrengen.
 • Verboden goederen te verhandelen in en/of rondom het evenemententerrein, het geen bij de wet niet toegestaan is.
 • Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kan men aan kleding/tassen worden gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hieraan geen medewerking door de bezoeker wordt verleend, kan de toegang tot het evenement worden ontzegd.
 • Voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden, worden in beslag genomen. De beslissing van de beveiliging hieromtrent is bindend.
 • Wanneer iemand ongewenste intimiteiten/hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag vertoond kan hij of zij verwijderd worden.
 • Het onrechtmatig verblijven in en/of rondom het evenement wordt bestraft met onmiddellijke ontzegging doormiddel van een lokaalverbod.
 • Het is niet toegestaan drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.
 • Consumpties alleen binnen het bedrijf gebruiken. Het is verboden consumpties mee naar buiten te nemen. Bij onenigheid of ruzie is men verplicht één van de gastheren in te schakelen.
 • Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden.
 • Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor goederen die achtergelaten worden in jassen en tassen e.d.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiŽle en immateriŽle schade aan bezoekers.
 • Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus een lokaalverbod.
 • Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.
 • Overtreding van het huisreglement kan leiden tot verwijdering.
 • In situaties waarin de huisregels niet voorziet, beslist de organisatie en/of de beveiliging van het evenement over mogelijk te nemen maatregelen.
 • Bij constatering van wangedrag of openbare geweldpleging wordt de politie gewaarschuwd, en krijgen de betrokkenen een ontzegging d.m.v. van een lokaalverbod.
 • Op het evenement kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op het evenementen terrein geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.
 • Uitzonderingen op het evenement huisreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden in overleg met de organisatie en/of de beveiliging.